fbpx

Szerencsés Február-nyereményjáték szabályzat

A Játék időtartama:

A Játék 2024. február 1 napján 18 óra 00 perctől 2024. február 29 23 óra 59 percig tart.

 

A Nyereményjáték Szervezője: Trade-Set Kft. (cégjegyzékszám:      13-09-200624 adószám: 10561142-2-41; székhely: 2011 Budakalász, Budai út 18.; a továbbiakban „Szervező”)

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

 

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt az alábbiak szerint:

a Játékosoknak 2024. február 01. és február 29-e között komplett szemüveget kell vásárolnia az Optikalász Optikában. Az adatai megadásával hozzájárul a játékban való részvételben.

 

A résztvevők között összesen 1 db 100 000 Ft értékű az Optikalász Optikában levásárolható ajándékutalvány kerül kisorsolásra.

 

A sorsolás időpontja:

  1. március 1. péntek

A Szervező a játékban részt vevők neveit és adatait mely egyben a játékban való részvételben történő nyilatkozatuk egy sorsolási gömbbe gyűjti, melyből a sorsolás napján manuálisan sorsol.

 

Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

A nyeremény másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem váltható.

 

A nyertes a sorsolás napján az általa megadott mobilszámon és e-mailcímen lesz kiértesítve. Az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.

A nyeremény átadására személyesen kerül sor, az üzletben.

 

A Játékból ki vannak zárva a Trade-Set Kft. munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Szervező fenntartja a Játék szabályai, mechanizmusa, valamint nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Játékban való részvétellel a játékos kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ezen feltételeknek megfelel.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, mobilszámámát a nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontján alapul, a 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelő a Trade-Set Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos adatkezeléshez való hozzájárulása. Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekintik a Játékosok Játékban történő részvételét. A Játékban való részvétel esetén Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Játékosok félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a fentiekben részletezett személyes adatok kezeléséhez.

 

Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődik és a sorsolás lezárultáig, illetve sikeres részvétel esetén a nyeremény átadásáig tart, mely időtartam a Nyereményjáték lebonyolítása céljának megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát követően a kezelt adatokat megsemmisíti. A Szervező közösségi oldalain megosztott tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés azok törlése vagy zárolása iránti, az érintett Játékostól származó kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart.

 

Az adatok kezelését Adatkezelő munkaszervezetében az e feladat ellátására kijelölt munkavállalók végzik, az adatok megismerésére kizárólag ezen személyek jogosultak. A Játékosoktól származó személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat – a nyertesekre vonatkozó, jelen Játékszabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozzák nyilvánosságra. Adatkezelő köteles továbbá gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól.

 

Adatkezelő további kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.

A Játékosok bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, törlését vagy zárolását az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint. Kérelmeiket a Játékosok az optikalaszoptika@gmail.com.hu e-mail címen tehetik meg.

Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban köteles eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes.

 

Az adatok helyesbítése, törlése illetve zárolása iránti kérelemnek az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az adatokat, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta. Ha az Adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a Játékossal a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A Játékosok tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 

A Játékosok az adataik kezelésével kapcsolatos sérelem bekövetkezése, vagy annak közvetlen fennállása esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy pert indíthatnak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt az optikalasz.hu/jatekszabaly Facebook oldalon keresztül érhető el.

 

Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

A Szervező a jelen Játékszabályzat változtatásának jogát fenntartja.

 

Budapest, 2024. február 1.

 

TradeSet Kft.

Szervező